Štìòátka 2010 - vrh „R“

Ron Ron Ron Ron Ronaldino Russell Russell Russell Russell Russell Russell Berry Russell Berry kluci kluci kluci kluci kluci Ronaldino Ronaldino Ronaldino s mámou Russell Berry Russell Berry Russell Berry R 3 tędny R 3 tędny R 3 tędny R 3 tędny R 3 tędny R 3 tędny R 3 tędny R 3 tędny R 3 tędny R 3 tędny R 3 tędny R 3 tędny R 3 tędny R 3 tędny R 3 tędny R 3 tędny R 3 tędny R 3 tędny R 3 tędny R 3 tędny R Donnevara R 2 dny R 2 dnyzpìt